ISO 14001

Logo

กลุ่มบริษัทไทยยูรีเทน มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้นำมาตรฐาน สากลในการบริหารงานสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติ โดยทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การบริหารงานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก SGS (Thailand) Limited ใน พ.ศ. 2550 และปรับสู่ ISO 14001:2015 ในปี 2560

นโยบายสิ่งแวดล้อม

pic tree

กลุ่มบริษัทไทยยูรีเทน ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหนังเทียมโพลียูรีเทน และเรซิ่นสังเคราะห์ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงาน และต่อชุมชน จึงได้ดำเนินระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้


1. เราจะดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน/ควบคุม/ลดผลกระทบที่สำคัญโดยการพิจารณาประเด็นภายนอก และภายในจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ


2. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ความจำเป็น และความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางด้านสิ่งแวดล้อม


3. เราจะควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้น
- การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ
- การวางแผนงาน โดยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การออกแบบ/เปลี่ยนแปลง การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดส่ง และการกำจัดขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์
- การปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงกิจกรรมต่างๆเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดอัตราการเกิดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


4. เราจะกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปรับปรุงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน


นโยบายสิ่งแวดล้อม

graph1
graph2
graph3